Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (CUPROBA (beperkte aansprakelijkheid), Televisieweg 155, 1322BH Almere, Nederland, info@cuproba.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, zullen alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen worden teruggestort. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat deze naar ons zijn verzonden.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 * Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, kopieer en vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan CUPROBA (beperkte aansprakelijkheid), Televisieweg 155, 1322BH Almere, Nederland, info@cuproba.nl.

– Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijzonderheden
Als u dit contract financiert met een lening en deze later herroept, bent u niet meer gebonden aan het leningscontract, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit is met name aan te nemen als wij tegelijkertijd uw geldschieter zijn of als uw geldschieter gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Als we de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping van kracht wordt, neemt uw geldschieter onze rechten en plichten op grond van het gefinancierde contract jegens u over met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of de teruggave. Dit laatste is niet van toepassing als het onderwerp van dit contract de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de bruikleenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

× Vraag het ons!